Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:36

New American Standard Bible
Acts 7:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""This man led them out, performing wonders and signs in the land of Egypt and in the Red Sea and in the wilderness for forty years.
NA26 – οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας (5660) τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα.
WH – ουτος εξηγαγεν (5627) αυτους ποιησας (5660) τερατα και σημεια εν [ τη | γη ] αιγυπτω και εν ερυθρα θαλασση και εν τη ερημω ετη τεσσερακοντα
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܰܐܦ݁ܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܪܘܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒ݂ܝܰܡܳܐ‌ܕ݂ܣܽܘܦ݂ ܘܰܒ݂ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܫܢܺܝܢ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile