Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:38

New American Standard Bible
Acts 7:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "This is the one who was in the assembly in the wilderness together with the angel who spoke to him {at length} on Mount Sinai, and {who was with} our fathers; and he received living words to pass on to you.
NA26 – οὗτός ἐστιν (5748) γενόμενος (5637) ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος (5723) αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα (5723) δοῦναι (5629) ἡμῖν,
WH – ουτος εστιν (5719) ο γενομενος (5637) εν τη εκκλησια εν τη ερημω μετα του αγγελου του λαλουντος (5723) αυτω εν τω ορει σινα και των πατερων ημων ος εδεξατο (5662) λογια ζωντα (5723) δουναι (5629) [ υμιν | ημιν ]
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܘܥܰܡ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܣܺܝܢܰܝ ܘܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠ ܡܶܠܶܐ ܚܰܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܰܢ ܢܶܬ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile