Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:5

New American Standard Bible
Acts 7:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But He gave him no inheritance in it, not even a foot of ground, and {yet,} He promised that He would give it to him as a possession, and to his descendants after him, {even} though he had no child.
NA26 – καὶ οὐκ ἔδωκεν (5656) αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο (5662) δοῦναι (5629) αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ αὐτόν, οὐκ ὄντος (5752) αὐτῷ τέκνου.
WH – και ουκ εδωκεν (5656) αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδος και επηγγειλατο (5662) δουναι (5629) αυτω εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερματι αυτου μετ αυτον ουκ οντος (5723) αυτω τεκνου
PES – ܘܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܗ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܕ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܺܝܗ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ ܠܶܗ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile