Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:58

New American Standard Bible
Acts 7:58
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had driven him out of the city, they {began} stoning {him;} and the witnesses laid aside their cloaks at the feet of a young man named Saul.
NA26 – καὶ ἐκβαλόντες (5631) ἔξω (5719) τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. (5707) καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο (5639) τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου (5746) Σαύλου.
WH – και εκβαλοντες (5631) εξω της πολεως ελιθοβολουν (5707) και οι μαρτυρες απεθεντο (5639) τα ιματια αυτων παρα τους ποδας νεανιου καλουμενου (5746) σαυλου
PES – ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܐܰܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܪܳܓ݂ܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܣܳܡܘ ܢܰܚܬ݁ܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܳܐܘܳܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile