Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:22

New American Standard Bible
Acts 8:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore, repent of this wickedness of yours, and pray to the Lord {that,} if possible, the intention of your heart will be forgiven you.
NA26 – μετανόησον (5657) οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι (5676) τοῦ κυρίου εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί (5701) σοι ἐπίνοια τῆς καρδίας σου·
WH – μετανοησον (5657) ουν απο της κακιας σου ταυτης και δεηθητι (5676) του κυριου ει αρα αφεθησεται (5701) σοι η επινοια της καρδιας σου
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܥܺܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܳܟ݂ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile