Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:3

New American Standard Bible
Acts 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Saul {began} ravaging the church, entering house after house; and he would drag away men and women and put them in prison.
NA26 – Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο class="show tvm">(5711) τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, class="show tvm">(5740) σύρων class="show tvm">(5723) τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου class="show tvm">(5707) εἰς φυλακήν.
WH – σαυλος δε ελυμαινετο class="show tvm">(5711) την εκκλησιαν κατα τους οικους εισπορευομενος class="show tvm">(5740) συρων class="show tvm">(5723) τε ανδρας και γυναικας παρεδιδου class="show tvm">(5707) εις φυλακην
PES – ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܳܬ݁ܶܐ ܘܰܡܓ݂ܰܪܓ݁ܰܪ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܘܰܠܢܶܫܶܐ ܘܰܡܫܰܠܡܺܝܢ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile