Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:32

New American Standard Bible
Acts 8:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the passage of Scripture which he was reading was this: "HE WAS LED LIKE A SHEEP TO SLAUGHTER; AND LIKE A LAMB THAT IS SILENT BEFORE ITS SHEARER, SO HE DOES NOT OPEN HIS MOUTH.
NA26 – (5713)
WH – η δε περιοχη της γραφης ην ανεγινωσκεν (5707) ην (5707) αυτη ως προβατον επι σφαγην ηχθη (5681) και ως αμνος εναντιον του [ κειροντος (5723) | κειραντος (5660) ] αυτον αφωνος ουτως ουκ ανοιγει (5719) το στομα αυτου
PES – ܦ݁ܳܣܽܘܩܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܰܐܝܟ݂ ܢܶܩܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܓ݁ܳܙܽܘܙܳܐ ܫܰܬ݁ܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܠܳܐ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile