Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:7

New American Standard Bible
Acts 8:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For {in the case of} many who had unclean spirits, they were coming out {of them} shouting with a loud voice; and many who had been paralyzed or limped {on crutches} were healed.
NA26 – πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων (5723) πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα (5723) φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο, πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι (5772) καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν· (5681)
WH – πολλοι γαρ των εχοντων (5723) πνευματα ακαθαρτα βοωντα (5723) φωνη μεγαλη εξηρχοντο (5711) πολλοι δε παραλελυμενοι (5772) και χωλοι εθεραπευθησαν (5681)
PES – ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܢܳܦ݂ܩܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܡܫܰܪܰܝܳܐ ܘܰܡܚܰܓ݁ܪܶܐ ܐܶܬ݂ܰܐܣܺܝܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile