Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:22

New American Standard Bible
Acts 9:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Saul kept increasing in strength and confounding Jews who lived in Damascus by proving that this {Jesus} is the Christ.
NA26 – Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο (5712) καὶ συνέχυννεν (5707) τοὺς Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας (5723) ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάζων (5723) ὅτι οὗτός ἐστιν (5748) Χριστός.
WH – σαυλος δε μαλλον ενεδυναμουτο (5712) και συνεχυννεν (5707) [ | [τους] ] ιουδαιους τους κατοικουντας (5723) εν δαμασκω συμβιβαζων (5723) οτι ουτος εστιν (5719) ο χριστος
PES – ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܙܺܝܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܚܰܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile