Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:36

New American Standard Bible
Acts 9:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now in Joppa there was a disciple named Tabitha (which when translated means Dorcas); this woman was excelling in acts of kindness and charity which she did {habitually.}
NA26 – Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν (5713) μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, διερμηνευομένη (5746) λέγεται (5743) Δορκάς· αὕτη ἦν (5713) πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. (5707)
WH – εν ιοππη δε τις ην (5707) μαθητρια ονοματι [ ταβειθα | ταβιθα ] η διερμηνευομενη (5746) λεγεται (5743) δορκας αυτη ην (5707) πληρης εργων αγαθων και ελεημοσυνων ων εποιει (5707)
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݁ܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܗܘܳܐ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile