Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:12-14

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Acts 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away.
NA26 – Τότε ὑπέστρεψαν (5656) εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου (5746) Ἐλαιῶνος, ἐστιν (5748) ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον (5723) ὁδόν.
WH – τοτε υπεστρεψαν (5656) εις ιερουσαλημ απο ορους του καλουμενου (5746) ελαιωνος ο εστιν (5719) εγγυς ιερουσαλημ σαββατου εχον (5723) οδον
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܦ݂ܰܪܺܝܩ ܡܶܢܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܣܛܕ݂ܰܘܳܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had entered {the city,} they went up to the upper room where they were staying; that is, Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James {the son} of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas {the} {son} of James.
NA26 – καὶ ὅτε εἰσῆλθον, (5627) εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν (5627) οὗ ἦσαν (5713) καταμένοντες, (5723) τε Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Μαθθαῖος, Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ Σίμων ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου.
WH – και οτε εισηλθον (5627) εις το υπερωον ανεβησαν (5627) ου ησαν (5707) καταμενοντες (5723) ο τε πετρος και ιωαννης και ιακωβος και ανδρεας φιλιππος και θωμας βαρθολομαιος και μαθθαιος ιακωβος αλφαιου και σιμων ο ζηλωτης και ιουδας ιακωβου
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܥܰܠܘ ܣܠܶܩܘ ܠܗܽܘܢ ܠܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܗܳܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܳܗ ܦ݁ܶܛܪܳܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐ ܘܡܰܬ݁ܰܝ ܘܒ݂ܰܪ‌ܬ݁ܽܘܠܡܰܝ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܚܰܠܦ݂ܰܝ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܛܰܢܳܢܳܐ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
Acts 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – These all with one mind were continually devoting themselves to prayer, along with {the} women, and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.
NA26 – οὗτοι πάντες ἦσαν (5713) προσκαρτεροῦντες (5723) ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
WH – ουτοι παντες ησαν (5707) προσκαρτερουντες (5723) ομοθυμαδον τη προσευχη συν γυναιξιν και μαριαμ τη μητρι [ [του] | του ] ιησου και [ συν | ] τοις αδελφοις αυτου
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ ܥܰܡ ܢܶܫܶܐ ܘܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܥܰܡ ܐܰܚܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain