Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:4-5

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Acts 12:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When he had seized him, he put him in prison, delivering him to four squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out before the people.
NA26 – ὃν καὶ πιάσας (5660) ἔθετο (5639) εἰς φυλακήν, παραδοὺς (5631) τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν (5721) αὐτόν, βουλόμενος (5740) μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν (5629) αὐτὸν τῷ λαῷ.
WH – ον και πιασας (5660) εθετο (5639) εις φυλακην παραδους (5631) τεσσαρσιν τετραδιοις στρατιωτων φυλασσειν (5721) αυτον βουλομενος (5740) μετα το πασχα αναγαγειν (5629) αυτον τω λαω
PES – ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܶܗ ܫܬ݂ܬ݂ܰܥܣܰܪ ܣܛܪܰܛܳܘܛܺܝܢ ܕ݁ܢܶܛܪܽܘܢܶܗ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ݈ܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 12:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Peter was kept in the prison, but prayer for him was being made fervently by the church to God.
NA26 – μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο (5712) ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν (5713) ἐκτενῶς γινομένη (5740) ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ.
WH – ο μεν ουν πετρος ετηρειτο (5712) εν τη φυλακη προσευχη δε ην (5707) εκτενως γινομενη (5740) υπο της εκκλησιας προς τον θεον περι αυτου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܬ݂ܢܛܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬ݁ܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain