Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:1-3

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Acts 13:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now there were at Antioch, in the church that was {there,} prophets and teachers: Barnabas, and Simeon who was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen who had been brought up with Herod the tetrarch, and Saul.
NA26 – Ἦσαν (5713) δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν (5752) ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι τε Βαρναβᾶς καὶ Συμεὼν καλούμενος (5746) Νίγερ, καὶ Λούκιος Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος.
WH – ησαν (5707) δε εν αντιοχεια κατα την ουσαν (5723) εκκλησιαν προφηται και διδασκαλοι ο τε βαρναβας και συμεων ο καλουμενος (5746) νιγερ και λουκιος ο κυρηναιος μαναην τε ηρωδου του τετρααρχου συντροφος και σαυλος
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܢܺܝܓ݁ܶܪ ܘܠܽܘܩܺܝܳܣ ܕ݁ܡܶܢ ܩܽܘܪܺܝܢܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܡܰܢܰܐܝܶܠ ܒ݁ܰܪ ܡܪܰܒ݁ܝܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܘܫܳܐܘܳܠ ܀
Lexical Parser:  
Acts 13:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, ""Set apart for Me Barnabas and Saul for the work to which I have called them."
NA26 – λειτουργούντων (5723) δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων (5723) εἶπεν (5627) τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Ἀφορίσατε (5657) δή μοι τὸν Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον προσκέκλημαι (5766) αὐτούς.
WH – λειτουργουντων (5723) δε αυτων τω κυριω και νηστευοντων (5723) ειπεν (5627) το πνευμα το αγιον αφορισατε (5657) δη μοι τον βαρναβαν και σαυλον εις το εργον ο προσκεκλημαι (5766) αυτους
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܦ݁ܪܽܘܫܘ ܠܺܝ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then, when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away.
NA26 – τότε νηστεύσαντες (5660) καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες (5631) τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν. (5656)
WH – τοτε νηστευσαντες (5660) και προσευξαμενοι (5666) και επιθεντες (5631) τας χειρας αυτοις απελυσαν (5656)
PES – ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܨܳܡܘ ܘܨܰܠܺܝܘ ܣܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain