Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 15:20,29; 21:25

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Acts 15:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but that we write to them that they abstain from things contaminated by idols and from fornication and from what is strangled and from blood.
NA26 – ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι (5658) αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι (5733) τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος·
WH – αλλα επιστειλαι (5658) αυτοις του απεχεσθαι (5733) των αλισγηματων των ειδωλων και της πορνειας και [ | του ] πνικτου και του αιματος
PES – ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܠܰܚ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܦ݁ܰܪܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܛܰܡܐܘܽܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ ܘܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܰܚܢܺܝܩܳܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 15:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that you abstain from things sacrificed to idols and from blood and from things strangled and from fornication; if you keep yourselves free from such things, you will do well. Farewell."
NA26 – ἀπέχεσθαι (5733) εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτῶν καὶ πορνείας· ἐξ ὧν διατηροῦντες (5723) ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. Ἔρρωσθε. (5770)
WH – απεχεσθαι (5733) ειδωλοθυτων και αιματος και πνικτων και πορνειας εξ ων διατηρουντες (5723) εαυτους ευ πραξετε (5692) ερρωσθε (5770)
PES – ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܚܩܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ ܘܡܶܢ ܚܢܺܝܩܳܐ ܘܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܬ݁ܶܛܪܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܗܘܰܘ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 21:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But concerning the Gentiles who have believed, we wrote, having decided that they should abstain from meat sacrificed to idols and from blood and from what is strangled and from fornication."
NA26 – περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων (5761) ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν κρίναντες (5660) φυλάσσεσθαι (5733) αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν.
WH – περι δε των πεπιστευκοτων (5761) εθνων ημεις [ απεστειλαμεν (5656) | επεστειλαμεν (5656) ] κριναντες (5660) φυλασσεσθαι (5733) αυτους το τε ειδωλοθυτον και αιμα και πνικτον και πορνειαν
PES – ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܡܶܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܚܢܰܢ ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ ܘܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܚܢܺܝܩܳܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain