Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:14-21

New American Standard Bible
Acts 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter, taking his stand with the {other} eleven, raised his voice and declared to them: "Men of Judea and all you who live in Jerusalem, know this, and pay attention to my words.
NA26 – Σταθεὶς (5685) δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν (5656) τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες (5723) Ἰερουσαλὴμ πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω (5749) καὶ ἐνωτίσασθε (5663) τὰ ῥήματά μου.
WH – σταθεις (5685) δε ο πετρος συν τοις ενδεκα επηρεν (5656) την φωνην αυτου και απεφθεγξατο (5662) αυτοις ανδρες ιουδαιοι και οι κατοικουντες (5723) ιερουσαλημ παντες τουτο υμιν γνωστον εστω (5720) και ενωτισασθε (5663) τα ρηματα μου
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܺܝܢ ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܗܳܕ݂ܶܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܨܽܘܬ݂ܘ ܡܶܠܰܝ ܀
Lexical Parser:  
Acts 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For these people are not drunk, as you assume, since it is {only} the third hour of the day;
NA26 – οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε (5719) οὗτοι μεθύουσιν, (5719) ἔστιν (5748) γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας,
WH – ου γαρ ως υμεις υπολαμβανετε (5719) ουτοι μεθυουσιν (5719) εστιν (5719) γαρ ωρα τριτη της ημερας
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܘܶܝܢ ܕ݁ܗܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܫܳܥܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but this is what has been spoken through the prophet Joel:
NA26 – ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν (5748) τὸ εἰρημένον (5772) διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ,
WH – αλλα τουτο εστιν (5719) το ειρημενον (5772) δια του προφητου ιωηλ
PES – ܐܶܠܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܺܝ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪܳܐ ܒ݁ܝܽܘܐܝܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'AND IT SHALL BE IN THE LAST DAYS,' God says, 'THAT I WILL POUR OUT MY SPIRIT ON ALL MANKIND; AND YOUR SONS AND YOUR DAUGHTERS WILL PROPHESY, AND YOUR YOUNG MEN WILL SEE VISIONS, AND YOUR OLD MEN WILL HAVE DREAMS;
NA26 – Καὶ ἔσται (5704) ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει (5719) θεός, ἐκχεῶ (5692) ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν (5692) οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, (5695) καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται· (5701)
WH – και εσται (5695) εν ταις εσχαταις ημεραις λεγει (5719) ο θεος εκχεω (5692) απο του πνευματος μου επι πασαν σαρκα και προφητευσουσιν (5692) οι υιοι υμων και αι θυγατερες υμων και οι νεανισκοι υμων ορασεις οψονται (5695) και οι πρεσβυτεροι υμων ενυπνιοις ενυπνιασθησονται (5701)
PES – ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ ܘܢܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܒ݂ܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܓ݂ܰܕ݁ܽܘܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܚܶܙܘܳܢܶܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܘܩܰܫܺܝܫܰܝܟ݁ܽܘܢ ܚܶܠܡܶܐ ܢܶܚܠܡܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – AND EVEN ON MY MALE AND FEMALE SERVANTS I WILL POUR OUT MY SPIRIT IN THOSE DAYS, And they will prophesy.
NA26 – καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ (5692) ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν. (5692)
WH – και γε επι τους δουλους μου και επι τας δουλας μου εν ταις ημεραις εκειναις εκχεω (5692) απο του πνευματος μου και προφητευσουσιν (5692)
PES – ܘܥܰܠ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝ ܘܥܰܠ ܐܰܡܗܳܬ݂ܝ ܐܶܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܚܝ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'AND I WILL DISPLAY WONDERS IN THE SKY ABOVE AND SIGNS ON THE EARTH BELOW, BLOOD, FIRE, AND VAPOR OF SMOKE.
NA26 – καὶ δώσω (5692) τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·
WH – και δωσω (5692) τερατα εν τω ουρανω ανω και σημεια επι της γης κατω αιμα και πυρ και ατμιδα καπνου
PES – ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܪܘܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܡܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܢܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'THE SUN WILL BE TURNED INTO DARKNESS AND THE MOON INTO BLOOD, BEFORE THE GREAT AND GLORIOUS DAY OF THE LORD COMES.
NA26 – ἥλιος μεταστραφήσεται (5691) εἰς σκότος καὶ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν (5629) ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.
WH – ο ηλιος μεταστραφησεται (5691) εις σκοτος και η σεληνη εις αιμα πριν ελθειν (5629) ημεραν κυριου την μεγαλην και επιφανη
PES – ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܠܰܦ݂ ܒ݁ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 2:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'AND IT SHALL BE {THAT} EVERYONE WHO CALLS ON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED.'
NA26 – καὶ ἔσται (5704) πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται (5672) τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται. (5701)
WH – και εσται (5695) πας ος [ εαν | αν ] επικαλεσηται (5672) το ονομα κυριου σωθησεται (5701)
PES – ܘܢܶܗܘܶܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܢܺܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile