Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:24-31

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Acts 4:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they heard {this,} they lifted their voices to God with one accord and said, ""O Lord, it is You who , ,
NA26 – οἱ δὲ ἀκούσαντες (5660) ὁμοθυμαδὸν ἦραν (5656) φωνὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπαν, (5627) Δέσποτα, σὺ ποιήσας (5660) τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς,
WH – οι δε ακουσαντες (5660) ομοθυμαδον ηραν (5656) φωνην προς τον θεον και ειπαν (5627) δεσποτα συ ο ποιησας (5660) τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܐܰܟ݂ܚܰܕ݂ ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܝܰܡ݈ܡܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 4:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who by the Holy Spirit, {through} the mouth of our father David Your servant, said, ' , ?
NA26 – τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυὶδ παιδός σου εἰπών, (5631) Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν (5656) κενά;
WH – ο του πατρος ημων δια πνευματος αγιου στοματος δαυιδ παιδος σου ειπων (5631) ινα τι εφρυαξαν (5656) εθνη και λαοι εμελετησαν (5656) κενα
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܡܰܠܶܠܬ݁ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܟ݂ ܠܡܳܢܳܐ ܪܓ݂ܰܫܘ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ ܪܢܰܝ ܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 4:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ' , Lord .'
NA26 – παρέστησαν (5656) οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν (5681) ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.
WH – παρεστησαν (5656) οι βασιλεις της γης και οι αρχοντες συνηχθησαν (5681) επι το αυτο κατα του κυριου και κατα του χριστου αυτου
PES – ܩܳܡܘ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܡܫܺܝܚܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Acts 4:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For truly in this city there were gathered together against Your holy servant Jesus, whom You anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel,
NA26 – συνήχθησαν (5681) γὰρ ἐπ ἀληθείας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας, (5656) Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ,
WH – συνηχθησαν (5681) γαρ επ αληθειας εν τη πολει ταυτη επι τον αγιον παιδα σου ιησουν ον εχρισας (5656) ηρωδης τε και ποντιος πιλατος συν εθνεσιν και λαοις ισραηλ
PES – ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܠ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܒ݁ܪܳܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܡܫܰܚܬ݁ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܘܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܥܰܡ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  
Acts 4:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to do whatever Your hand and Your purpose predestined to occur.
NA26 – ποιῆσαι (5658) ὅσα χείρ σου καὶ βουλή σου προώρισεν (5656) γενέσθαι. (5635)
WH – ποιησαι (5658) οσα η χειρ σου και η βουλη [ | [σου] ] προωρισεν (5656) γενεσθαι (5635)
PES – ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܶܡ ܪܫܰܡ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 4:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And now, Lord, take note of their threats, and grant that Your bond-servants may speak Your word with all confidence,
NA26 – καὶ τὰ νῦν, κύριε, ἔπιδε (5628) ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς (5628) τοῖς δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν (5721) τὸν λόγον σου,
WH – και τα νυν κυριε επιδε (5628) επι τας απειλας αυτων και δος (5628) τοις δουλοις σου μετα παρρησιας πασης λαλειν (5721) τον λογον σου
PES – ܘܳܐܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܪ ܘܰܚܙܺܝ ܠܠܽܘܚܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܗܰܒ݂ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝܟ݁ ܕ݁ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
Acts 4:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – while You extend Your hand to heal, and signs and wonders take place through the name of Your holy servant Jesus."
NA26 – ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν (5721) σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι (5738) διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ.
WH – εν τω την χειρα [ | [σου] ] εκτεινειν (5721) σε εις ιασιν και σημεια και τερατα γινεσθαι (5738) δια του ονοματος του αγιου παιδος σου ιησου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܡܰܘܫܶܛ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐܣܘܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܓ݂ܒ݂ܰܪܘܳܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܝܳܢ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  
Acts 4:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and {began} to speak the word of God with boldness.
NA26 – καὶ δεηθέντων (5679) αὐτῶν ἐσαλεύθη (5681) τόπος ἐν ἦσαν (5713) συνηγμένοι, (5772) καὶ ἐπλήσθησαν (5681) ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ ἐλάλουν (5707) τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας.
WH – και δεηθεντων (5679) αυτων εσαλευθη (5681) ο τοπος εν ω ησαν (5707) συνηγμενοι (5772) και επλησθησαν (5681) απαντες του αγιου πνευματος και ελαλουν (5707) τον λογον του θεου μετα παρρησιας
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܥܰܘ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܘ ܐܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain