Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:1-5

New American Standard Bible
Acts 7:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The high priest said, ""Are these things so?"
NA26 – Εἶπεν (5627) δὲ ἀρχιερεύς, Εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει; (5719)
WH – ειπεν (5627) δε ο αρχιερευς ει ταυτα ουτως εχει (5719)
PES – ܘܫܰܐܠܶܗ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܶܐܢ ܗ݈ܘ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 7:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he said, ""Hear me, brethren and fathers! The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran,
NA26 – δὲ ἔφη, (5713) Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. (5657) θεὸς τῆς δόξης ὤφθη (5681) τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι (5752) ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν κατοικῆσαι (5658) αὐτὸν ἐν Χαρράν,
WH – ο δε εφη (5707) ανδρες αδελφοι και πατερες ακουσατε (5657) ο θεος της δοξης ωφθη (5681) τω πατρι ημων αβρααμ οντι (5723) εν τη μεσοποταμια πριν η κατοικησαι (5658) αυτον εν χαρραν
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܰܝܢ ܘܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܫܡܰܥܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܰܐܒ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܢܰܗܪܺܝܢ ܥܰܕ݂ ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܶܥܡܰܪ ܒ݁ܚܳܪܳܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 7:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said to him, ' , I .'
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτόν, Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο (5773) εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω.
WH – και ειπεν (5627) προς αυτον εξελθε (5628) εκ της γης σου και [ | [εκ] ] της συγγενειας σου και δευρο (5720) εις την γην ην αν σοι δειξω (5692)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܛܽܘܗܡܳܟ݂ ܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܚܰܘܶܝܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
Acts 7:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then he left the land of the Chaldeans and settled in Haran. From there, after his father died, {God} had him move to this country in which you are now living.
NA26 – τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν (5656) ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν (5629) τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν (5656) αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε, (5719)
WH – τοτε εξελθων (5631) εκ γης χαλδαιων κατωκησεν (5656) εν χαρραν κακειθεν μετα το αποθανειν (5629) τον πατερα αυτου μετωκισεν (5656) αυτον εις την γην ταυτην εις ην υμεις νυν κατοικειτε (5719)
PES – ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܠܕ݂ܳܝܶܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܡܰܪ ܒ݁ܚܳܪܳܢ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܫܰܢܝܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܥܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 7:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But He gave him no inheritance in it, not even a foot of ground, and {yet,} even when he had no child, He promised that , .
NA26 – καὶ οὐκ ἔδωκεν (5656) αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο (5662) δοῦναι (5629) αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ αὐτόν, οὐκ ὄντος (5752) αὐτῷ τέκνου.
WH – και ουκ εδωκεν (5656) αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδος και επηγγειλατο (5662) δουναι (5629) αυτω εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερματι αυτου μετ αυτον ουκ οντος (5723) αυτω τεκνου
PES – ܘܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܗ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܕ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܺܝܗ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ ܠܶܗ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile