Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 1:24

New American Standard Bible
Colossians 1:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am supplementing what is lacking in Christ's afflictions in behalf of His body, which is the church.
NA26 – Νῦν χαίρω (5719) ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ (5719) τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐστιν (5748) ἐκκλησία,
WH – νυν χαιρω (5719) εν τοις παθημασιν υπερ υμων και ανταναπληρω (5719) τα υστερηματα των θλιψεων του χριστου εν τη σαρκι μου υπερ του σωματος αυτου ο εστιν (5719) η εκκλησια
PES – ܘܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܚܰܫܶܐ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܡܡܰܠܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܽܐܘܠܨܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܝ ܚܠܳܦ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile