Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 1:28

New American Standard Bible
Colossians 1:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – We proclaim Him, admonishing every person and teaching every person with all wisdom, so that we may present every person complete in Christ.
NA26 – ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν (5719) νουθετοῦντες (5723) πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες (5723) πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν (5661) πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ·
WH – ον ημεις καταγγελλομεν (5719) νουθετουντες (5723) παντα ανθρωπον και διδασκοντες (5723) παντα ανθρωπον εν παση σοφια ινα παραστησωμεν (5661) παντα ανθρωπον τελειον εν χριστω
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢܰܢ ܘܡܰܠܦ݂ܺܝܢܰܢ ܘܰܡܣܰܟ݁ܠܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܶܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܢܩܺܝܡ ܠܟ݂ܽܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫ ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܡܺܝܪ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile