Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:12

New American Standard Bible
Colossians 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead.
NA26 – συνταφέντες (5651) αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισμῷ, ἐν καὶ συνηγέρθητε (5681) διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος (5660) αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·
WH – συνταφεντες (5651) αυτω εν [ | ] [ | ] [ | ] [ βαπτισματι | βαπτισμω ] εν [ | ] [ | ] [ | ] και συνηγερθητε (5681) δια της πιστεως της ενεργειας του θεου του εγειραντος (5660) αυτον εκ νεκρων
PES – ܘܶܐܬ݂ܩܒ݂ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܶܗ ܩܳܡܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile