Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:19

New American Standard Bible
Colossians 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and not holding firmly to the head, from whom the entire body, being supplied and held together by the joints and ligaments, grows with a growth which is from God.
NA26 – καὶ οὐ κρατῶν (5723) τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον (5746) καὶ συμβιβαζόμενον (5746) αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ.
WH – και ου κρατων (5723) την κεφαλην εξ ου παν το σωμα δια των αφων και συνδεσμων επιχορηγουμενον (5746) και συμβιβαζομενον (5746) αυξει (5719) την αυξησιν του θεου
PES – ܘܠܳܐ ܐܳܚܶܕ݂ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܟ݁ܰܒ݂ ܘܡܶܬ݂ܩܰܝܰܡ ܒ݁ܫܶܪܝܳܢܶܐ ܘܰܒ݂ܗܰܕ݁ܳܡܶܐ ܘܪܳܒ݂ܶܐ ܬ݁ܰܪܒ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile