Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:2

New American Standard Bible
Colossians 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that their hearts may be encouraged, having been knit together in love, and {that they would attain} to all the wealth that comes from the full assurance of understanding, {resulting} in a true knowledge of God's mystery, {that is,} Christ {Himself,}
NA26 – ἵνα παρακληθῶσιν (5686) αἱ καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντες (5685) ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ,
WH – ινα παρακληθωσιν (5686) αι καρδιαι αυτων συμβιβασθεντες (5685) εν αγαπη και εις παν πλουτος της πληροφοριας της συνεσεως εις επιγνωσιν του μυστηριου του θεου χριστου
PES – ܕ݁ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܝܽܐܘܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܽܘܢ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݁ܝܳܣܳܐ ܘܰܠܣܽܘܟ݁ܳܠܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile