Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 3:12

New American Standard Bible
Colossians 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, {and} patience;
NA26 – Ἐνδύσασθε (5669) οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, (5772) σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν,
WH – ενδυσασθε (5669) ουν ως εκλεκτοι του θεου αγιοι και ηγαπημενοι (5772) σπλαγχνα οικτιρμου χρηστοτητα ταπεινοφροσυνην πραυτητα μακροθυμιαν
PES – ܠܒ݂ܰܫܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܒ݂ܰܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܪܰܚܡܶܐ ܘܪܽܘܚܳܦ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܢܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܰܓ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile