Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 3:9

New American Standard Bible
Colossians 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not lie to one another, since you stripped off the old self with its {evil} practices,
NA26 – μὴ ψεύδεσθε (5732) εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι (5666) τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ,
WH – μη ψευδεσθε (5737) εις αλληλους απεκδυσαμενοι (5666) τον παλαιον ανθρωπον συν ταις πραξεσιν αυτου
PES – ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܕ݂ܰܓ݁ܠܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܫܽܘܠܚܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile