Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 4:10-12,14

New American Standard Bible
Colossians 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Aristarchus, my fellow prisoner, sends you his greetings; and {also} Barnabas' cousin Mark (about whom you received instructions; if he comes to you, welcome him);
NA26 – Ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς Ἀρίσταρχος συναιχμάλωτός μου, καὶ Μᾶρκος ἀνεψιὸς Βαρναβᾶ (περὶ οὗ ἐλάβετε (5627) ἐντολάς, ἐὰν ἔλθῃ (5632) πρὸς ὑμᾶς δέξασθε αὐτόν)
WH – ασπαζεται (5736) υμας αρισταρχος ο συναιχμαλωτος μου και μαρκος ο ανεψιος βαρναβα περι ου ελαβετε (5627) εντολας εαν ελθη (5632) προς υμας δεξασθε (5663) αυτον
PES – ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܪܺܣܛܰܪܟ݂ܳܘܣ ܫܰܒ݂ܝܳܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܘܡܰܪܩܳܘܣ ܒ݁ܰܪ ܕ݁ܳܕ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܰܩܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܐܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Colossians 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {also} Jesus who is called Justus; these are the only fellow workers for the kingdom of God who are from the circumcision, and they have proved to be an encouragement to me.
NA26 – καὶ Ἰησοῦς λεγόμενος (5746) Ἰοῦστος, οἱ ὄντες (5752) ἐκ περιτομῆς οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν (5675) μοι παρηγορία.
WH – και ιησους ο λεγομενος (5746) ιουστος οι οντες (5723) εκ περιτομης ουτοι μονοι συνεργοι εις την βασιλειαν του θεου οιτινες εγενηθησαν (5675) μοι παρηγορια
PES – ܘܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܝܽܘܣܛܳܘܣ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܰܕ݂ܪܽܘܢܝ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܒ݁ܽܘܝܳܐܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Colossians 4:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Epaphras, who is one of your {own,} a bond-servant of Christ Jesus, sends you his greetings, always striving earnestly for you in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God.
NA26 – ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ἐξ ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος (5740) ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε (5686) τέλειοι καὶ πεπληροφορημένοι (5772) ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ.
WH – ασπαζεται (5736) υμας επαφρας ο εξ υμων δουλος χριστου [ ιησου | [ιησου] ] παντοτε αγωνιζομενος (5740) υπερ υμων εν ταις προσευχαις ινα σταθητε (5686) τελειοι και πεπληροφορημενοι (5772) εν παντι θεληματι του θεου
PES – ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܦ݁ܰܦ݂ܪܰܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܥܳܡܶܠ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܽܘܡܽܘܢ ܓ݁ܡܺܝܪܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Colossians 4:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Luke, the beloved physician, sends you his greetings, and Demas {does also.}
NA26 – ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς Λουκᾶς ἰατρὸς ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς.
WH – ασπαζεται (5736) υμας λουκας ο ιατρος ο αγαπητος και δημας
PES – ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܠܽܘܩܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܢ ܘܕ݂ܺܡܰܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile