Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 2:19

New American Standard Bible
Ephesians 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then you are no longer strangers and foreigners, but you are fellow citizens with the saints, and are of God's household,
NA26 – ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ (5748) ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ (5748) συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ,
WH – αρα ουν ουκετι εστε (5719) ξενοι και παροικοι αλλα εστε (5719) συμπολιται των αγιων και οικειοι του θεου
PES – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܢܰܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile