Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 2:22

New American Standard Bible
Ephesians 2:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit.
NA26 – ἐν καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε (5743) εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.
WH – εν ω και υμεις συνοικοδομεισθε (5743) εις κατοικητηριον του θεου εν πνευματι
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܡܶܬ݂ܒ݁ܢܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܰܥܡܪܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile