Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:28

New American Standard Bible
Ephesians 4:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who steals must no longer steal; but rather he must labor, producing with his own hands what is good, so that he will have {something} to share with the one who has need.
NA26 – κλέπτων (5723) μηκέτι κλεπτέτω, (5720) μᾶλλον δὲ κοπιάτω (5720) ἐργαζόμενος (5740) ταῖς ἰδίαις χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ (5725) μεταδιδόναι (5721) τῷ χρείαν ἔχοντι. (5723)
WH – ο κλεπτων (5723) μηκετι κλεπτετω (5720) μαλλον δε κοπιατω (5720) εργαζομενος (5740) ταις [ | [ιδιαις] ] χερσιν το αγαθον ινα εχη (5725) μεταδιδοναι (5721) τω χρειαν εχοντι (5723)
PES – ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܢܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܢܶܓ݂ܢܽܘܒ݂ ܐܶܠܳܐ ܢܶܠܐܶܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܣܢܺܝܩ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile