Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:11,13

New American Standard Bible
Ephesians 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not participate in the useless deeds of darkness, but instead even expose them;
NA26 – καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε (5720) τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε, (5720)
WH – και μη συγκοινωνειτε (5720) τοις εργοις τοις ακαρποις του σκοτους μαλλον δε και ελεγχετε (5720)
PES – ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܟ݂ܰܘܢܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Ephesians 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But all things become visible when they are exposed by the light, for everything that becomes visible is light.
NA26 – τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα (5746) ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται, (5743)
WH – τα δε παντα ελεγχομενα (5746) υπο του φωτος φανερουται (5743) παν γαρ το φανερουμενον (5746) φως εστιν (5719)
PES – ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܘܰܢ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܡܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile