Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:12

New American Standard Bible
Ephesians 5:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret.
NA26 – τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα (5740) ὑπ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν (5748) καὶ λέγειν· (5721)
WH – τα γαρ κρυφη γινομενα (5740) υπ αυτων αισχρον εστιν (5719) και λεγειν (5721)
PES – ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܛܽܘܫܝܰܝ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܢܕ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܐܳܦ݂ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile