Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:19

New American Standard Bible
Ephesians 5:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your hearts to the Lord;
NA26 – λαλοῦντες (5723) ἑαυτοῖς ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες (5723) καὶ ψάλλοντες (5723) τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ,
WH – λαλουντες (5723) εαυτοις [ | [εν] ] ψαλμοις και υμνοις και ωδαις πνευματικαις αδοντες (5723) και ψαλλοντες (5723) τη καρδια υμων τω κυριω
PES – ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܙܡܽܘܪܶܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܫܒ݁ܚܳܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܰܙܡܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile