Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:27

New American Standard Bible
Ephesians 5:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing; but that she would be holy and blameless.
NA26 – ἵνα παραστήσῃ (5661) αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν (5723) σπίλον (5753) ῥυτίδα (5753) τι τῶν τοιούτων, ἀλλ ἵνα (5753) ἁγία καὶ ἄμωμος.
WH – ινα παραστηση (5661) αυτος εαυτω ενδοξον την εκκλησιαν μη εχουσαν (5723) σπιλον η ρυτιδα η τι των τοιουτων αλλ ινα η (5725) αγια και αμωμος
PES – ܘܰܢܩܺܝܡܺܝܗ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܒ݁ܚܳܐ ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܳܗ ܛܽܘܠܫܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܡܛܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܳܡܶܐ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile