Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:6

New American Standard Bible
Ephesians 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {See that} no one deceives you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience.
NA26 – Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω (5720) κενοῖς λόγοις, διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται (5736) ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας.
WH – μηδεις υμας απατατω (5720) κενοις λογοις δια ταυτα γαρ ερχεται (5736) η οργη του θεου επι τους υιους της απειθειας
PES – ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܛܥܶܝܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܶܠܶܐ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܬ݂ܶܐ ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile