Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 1:11

New American Standard Bible
Galatians 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I would have you know, brothers {and sisters,} that the gospel which was preached by me is not of human invention.
NA26 – Γνωρίζω (5719) γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν (5685) ὑπ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν (5748) κατὰ ἄνθρωπον·
WH – γνωριζω (5719) γαρ υμιν αδελφοι το ευαγγελιον το ευαγγελισθεν (5685) υπ εμου οτι ουκ εστιν (5719) κατα ανθρωπον
PES – ܡܰܘܕ݁ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܣܬ݁ܰܒ݁ܪܰܬ݂ ܡܶܢܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile