Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 1:20

New American Standard Bible
Galatians 1:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (Now in what I am writing to you, I assure you before God that I am not lying.)
NA26 – δὲ γράφω (5719) ὑμῖν, ἰδοὺ (5628) ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι. (5736)
WH – α δε γραφω (5719) υμιν ιδου (5640) ενωπιον του θεου οτι ου ψευδομαι (5736)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܟ݂ܰܕ݁ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile