Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 1:4

New American Standard Bible
Galatians 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who gave Himself for our sins so that He might rescue us from this present evil age, according to the will of our God and Father,
NA26 – τοῦ δόντος (5631) ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος (5761) πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,
WH – του δοντος (5631) εαυτον υπερ των αμαρτιων ημων οπως εξεληται (5643) ημας εκ του αιωνος του ενεστωτος (5761) πονηρου κατα το θελημα του θεου και πατρος ημων
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܚܠܳܦ݂ ܚܛܳܗܰܝܢ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile