Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:12

New American Standard Bible
Galatians 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For prior to the coming of some men from James, he used to eat with the Gentiles; but when they came, he {began} to withdraw and separate himself, fearing those from the circumcision.
NA26 – πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν (5629) τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· (5707) ὅτε δὲ ἦλθον, (5627) ὑπέστελλεν (5707) καὶ ἀφώριζεν (5707) ἑαυτόν, φοβούμενος (5740) τοὺς ἐκ περιτομῆς.
WH – προ του γαρ ελθειν (5629) τινας απο ιακωβου μετα των εθνων συνησθιεν (5707) οτε δε ηλθον (5627) υπεστελλεν (5707) και αφωριζεν (5707) εαυτον φοβουμενος (5740) τους εκ περιτομης
PES – ܕ݁ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܥܰܡ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܢܓ݂ܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܰܦ݂ܪܰܫ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile