Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:13

New American Standard Bible
Galatians 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The rest of the Jews joined him in hypocrisy, with the result that even Barnabas was carried away by their hypocrisy.
NA26 – καὶ συνυπεκρίθησαν (5681) αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρναβᾶς συναπήχθη (5681) αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.
WH – και συνυπεκριθησαν (5675) αυτω [και] οι λοιποι ιουδαιοι ωστε και βαρναβας συναπηχθη (5681) αυτων τη υποκρισει
PES – ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝܘ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܦ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile