Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:13

New American Standard Bible
Galatians 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The rest of the Jews joined him in hypocrisy, with the result that even Barnabas was carried away by their hypocrisy.
NA26 – καὶ συνυπεκρίθησαν (5681) αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρναβᾶς συναπήχθη (5681) αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.
WH – και συνυπεκριθησαν (5675) αυτω [και] οι λοιποι ιουδαιοι ωστε και βαρναβας συναπηχθη (5681) αυτων τη υποκρισει
PES – ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝܘ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܦ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile