Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:5

New American Standard Bible
Galatians 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we did not yield in subjection to them, even for an hour, so that the truth of the gospel would remain with you.
NA26 – οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ (5661) πρὸς ὑμᾶς.
WH – οις ουδε προς ωραν ειξαμεν (5656) τη υποταγη ινα η αληθεια του ευαγγελιου διαμεινη (5661) προς υμας
PES – ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܡܠܶܐ ܫܳܥܳܐ ܐܶܬ݂ܪܡܺܝܢ ܠܫܽܘܥܒ݁ܳܕ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܗ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile