Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:10

New American Standard Bible
Galatians 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For all who are of works of the Law are under a curse; for it is written: "CURSED IS EVERYONE WHO DOES NOT ABIDE BY ALL THE THINGS WRITTEN IN THE BOOK OF THE LAW, TO DO THEM."
NA26 – ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν (5748) ὑπὸ κατάραν εἰσίν· (5748) γέγραπται (5769) γὰρ ὅτι Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει (5719) πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις (5772) ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι (5658) αὐτά.
WH – οσοι γαρ εξ εργων νομου εισιν (5719) υπο καταραν εισιν (5719) γεγραπται (5769) γαρ οτι επικαταρατος πας ος ουκ εμμενει (5719) πασιν τοις γεγραμμενοις (5772) εν τω βιβλιω του νομου του ποιησαι (5658) αυτα
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܺܝܛ ܗ݈ܽܘ ܟ݁ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile