Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:17

New American Standard Version
Galatians 3:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What I am saying is this: the Law, which came four hundred and thirty years later, does not invalidate a covenant previously ratified by God, so as to nullify the promise.
NA26 – τοῦτο δὲ λέγω· (5719) διαθήκην προκεκυρωμένην (5772) ὑπὸ τοῦ θεοῦ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς (5756) νόμος οὐκ ἀκυροῖ, (5719) εἰς τὸ καταργῆσαι (5658) τὴν ἐπαγγελίαν.
WH – τουτο δε λεγω (5719) διαθηκην προκεκυρωμενην (5772) υπο του θεου ο μετα τετρακοσια και τριακοντα ετη γεγονως (5756) νομος ουκ ακυροι (5719) εις το καταργησαι (5658) την επαγγελιαν
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܶܫܬ݁ܰܪܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܰܣܠܶܝܗ ܘܰܢܒ݂ܰܛܶܠ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile