Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:17

New American Standard Bible
Galatians 3:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What I am saying is this: the Law, which came 430 years later, does not invalidate a covenant previously ratified by God, so as to nullify the promise.
NA26 – τοῦτο δὲ λέγω· (5719) διαθήκην προκεκυρωμένην (5772) ὑπὸ τοῦ θεοῦ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς (5756) νόμος οὐκ ἀκυροῖ, (5719) εἰς τὸ καταργῆσαι (5658) τὴν ἐπαγγελίαν.
WH – τουτο δε λεγω (5719) διαθηκην προκεκυρωμενην (5772) υπο του θεου ο μετα τετρακοσια και τριακοντα ετη γεγονως (5756) νομος ουκ ακυροι (5719) εις το καταργησαι (5658) την επαγγελιαν
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܶܫܬ݁ܰܪܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܰܣܠܶܝܗ ܘܰܢܒ݂ܰܛܶܠ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile