Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:4

New American Standard Bible
Galatians 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Did you suffer so many things in vain— data-heb="" data-gre="1487">if indeed it was in vain?
NA26 – τοσαῦτα ἐπάθετε class="show tvm">(5627) εἰκῇ; εἴ γε καὶ εἰκῇ.
WH – τοσαυτα επαθετε class="show tvm">(5627) εικη ει γε και εικη
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܽܘܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile