Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:15

New American Standard Bible
Galatians 4:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Where then is that sense of blessing you had? For I testify about you that, if possible, you would have torn out your eyes and given them to me.
NA26 – ποῦ οὖν μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ (5719) γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώκατέ (5656) μοι.
WH – που ουν ο μακαρισμος υμων μαρτυρω (5719) γαρ υμιν οτι ει δυνατον τους οφθαλμους υμων εξορυξαντες (5660) εδωκατε (5656) μοι
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܛܽܘܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܣܳܗܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܚܳܨܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile