Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 5:1,13

New American Standard Bible
Galatians 5:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It was for freedom that Christ set us free; therefore keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery.
NA26 – τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν· (5656) στήκετε (5720) οὖν καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. (5744)
WH – τη ελευθερια ημας χριστος ηλευθερωσεν (5656) στηκετε (5720) ουν και μη παλιν ζυγω δουλειας ενεχεσθε (5744)
PES – ܩܽܘܡܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܪܪܰܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܕ݂ܢܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܒ݁ܢܺܝܪܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For you were called to freedom, brothers {and sisters;} only {do} not {turn} your freedom into an opportunity for the flesh, but serve one another through love.
NA26 – Ὑμεῖς γὰρ ἐπ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, (5681) ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε (5720) ἀλλήλοις.
WH – υμεις γαρ επ ελευθερια εκληθητε (5681) αδελφοι μονον μη την ελευθεριαν εις αφορμην τη σαρκι αλλα δια της αγαπης δουλευετε (5720) αλληλοις
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܥܶܠܰܬ݂ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile