Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 5:10

New American Standard Bible
Galatians 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I have confidence in you in the Lord, that you will adopt no other view; but the one who is disturbing you will bear the punishment, whoever he is.
NA26 – ἐγὼ πέποιθα (5754) εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· (5692) δὲ ταράσσων (5723) ὑμᾶς βαστάσει (5692) τὸ κρίμα, ὅστις ἐὰν . (5753)
WH – εγω πεποιθα (5754) εις υμας εν κυριω οτι ουδεν αλλο φρονησετε (5692) ο δε ταρασσων (5723) υμας βαστασει (5692) το κριμα οστις εαν η (5725)
PES – ܐܶܢܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܬ݁ܽܘܢ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܠܰܚ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܽܘ ܢܣܰܝܒ݁ܪܺܝܘܗ݈ܝ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile