Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 5:24

New American Standard Bible
Galatians 5:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now those who belong to Christ Jesus crucified the flesh with its passions and desires.
NA26 – οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν (5656) σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.
WH – οι δε του χριστου [ ιησου | [ιησου] ] την σαρκα εσταυρωσαν (5656) συν τοις παθημασιν και ταις επιθυμιαις
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܶܣܪܗܽܘܢ ܙܩܰܦ݂ܘ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܟ݁ܺܐܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile