Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:14

New American Standard Bible
Galatians 6:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But far be it from me to boast, except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world.
NA26 – ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο (5636) καυχᾶσθαι (5738) εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται (5769) κἀγὼ κόσμῳ.
WH – εμοι δε μη γενοιτο (5636) καυχασθαι (5738) ει μη εν τω σταυρω του κυριου ημων ιησου χριστου δι ου εμοι κοσμος εσταυρωται (5769) καγω κοσμω
PES – ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܙܩܺܝܦ݂ ܠܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܙܩܺܝܦ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile