Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:6

New American Standard Bible
Galatians 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches {him.}
NA26 – Κοινωνείτω (5720) δὲ κατηχούμενος (5746) τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι (5723) ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς.
WH – κοινωνειτω (5720) δε ο κατηχουμενος (5746) τον λογον τω κατηχουντι (5723) εν πασιν αγαθοις
PES – ܢܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܫܡܰܥ ܠܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile