Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:8

New American Standard Bible
Galatians 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the one who sows to his own flesh will reap destruction from the flesh, but the one who sows to the Spirit will reap eternal life from the Spirit.
NA26 – ὅτι σπείρων (5723) εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει (5692) φθοράν, δὲ σπείρων (5723) εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει (5692) ζωὴν αἰώνιον.
WH – οτι ο σπειρων (5723) εις την σαρκα εαυτου εκ της σαρκος θερισει (5692) φθοραν ο δε σπειρων (5723) εις το πνευμα εκ του πνευματος θερισει (5692) ζωην αιωνιον
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܙܳܪܰܥ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܗ݈ܘ ܚܳܨܶܕ݂ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚ ܙܳܪܰܥ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܢܶܚܨܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile