Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Genesis 17:6; Revelation 1:6; 5:10

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Genesis 17:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAH ]
NAS – "I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings will come forth from you.
ALE – והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו
BHS – וְהִפְרֵתִ֤י אֹֽתְךָ֙ בִּמְאֹ֣ד מְאֹ֔ד וּנְתַתִּ֖יךָ לְגֹויִ֑ם וּמְלָכִ֖ים מִמְּךָ֥ יֵצֵֽאוּ׃
MAS – והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו
WLC – וְהִפְרֵתִ֤י אֹֽתְךָ֙ בִּמְאֹ֣ד מְאֹ֔ד וּנְתַתִּ֖יךָ לְגֹויִ֑ם וּמְלָכִ֖ים מִמְּךָ֥ יֵצֵֽאוּ׃
RAH – καὶ αὐξανῶ σε σφόδρα σφόδρα καὶ θήσω σε εἰς ἔθνη, καὶ βασιλεῖς ἐκ σοῦ ἐξελεύσονται.
Revelation 1:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He has made us {to be} a kingdom, priests to His God and Father--to Him {be} the glory and the dominion forever and ever. Amen.
NA26 – καὶ ἐποίησεν (5656) ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ αὐτῷ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
WH – και εποιησεν (5656) ημας βασιλειαν ιερεις τω θεω και πατρι αυτου αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας [ | [των αιωνων] ] αμην
PES – ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܰܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܳܗܢܳܝܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܽܐܘܚܕ݁ܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You have made them {to be} a kingdom and priests to our God; and they will reign upon the earth."
NA26 – καὶ ἐποίησας (5656) αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν (5692) ἐπὶ τῆς γῆς.
WH – και εποιησας (5656) αυτους τω θεω ημων βασιλειαν και ιερεις και [ βασιλευουσιν (5719) | βασιλευσουσιν (5692) ] επι της γης
PES – ܘܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܳܗܢܶܐ ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain